Şenbe, noýabr 16, 2019

Hormatly adamlar,

Türkmenistanyň Döwlet haryt - çig mal biržasynyň söwdalarynda satylýan önümler:

  • Nebit önümleri
  • Portland sement PS 500-GO
  • Reňksiz aýna
  • Aýna çüýşeleri
  • Pagta önümleri
  • Tekstil önümleri we ýeňil senagatyň beýleki önümleri

Giňişleýin maglumaty kotirowkalardan alyp bilersiňiz.


Kesgitleýiş 15 Noýabr 2019 - ý

Format: XLS

Size: 102 Kb

DELLALLARYŇ DYKGATYNA!!!

2016-njy ýylyň 1-nji awgustyndan başlap Türkmenistanyň Döwlet haryt çig-mal biržasy tarapyndan, Birža söwda ulgamynyň täzelenen programma üpjünçiligi(PÜ) ulanyşa girizildi. Dellallaryň söwda gatnaşmagy üçin bu programma üpjünçiligini söwda zalynyň Simsiz(Wifi) ýa-da simli toruna birikdirip siziň şahsy noutbuklaryňyza we planşetleriňize(Diňe Windows) goýduryp bolar.

Söwda zalynda programma üpjünçiligini işe girizmek üçin siziň kompýuteriňiz aşakdaky talaplara laýyk gelmeli:

Operasion ulgamy: Microsoft Windows 10
Simsiz aragatnaşyk: WiFi b/g/n
Simli tor: LAN Ethernet 100 Mbit we ýokary
Ekran: Maslahat berilýän diagonal 12,5” we ýokary
Işjeň ýat: Azyndan 1 Gb.
Goşmaça: Enjamda ornaşdyrylan Web Kamera.
Ornaşdyrylan PÜ: Antiwirus, Microsoft .NetFramework 4 Microsoft .NetFramework 3.5 Muny we söwda programma üpjünçiligini 2-nji gatda söwda zalynda ýa-da 5-nji gatda Täze tehnologiýalar bölüminde goýduryp bolar(12.30 çenli)

Birža söwdasynyň programma üpjünçiligi boýunça ýüze çykýan soraglar üçin “Täze tehnologiýalar” bölümine ýüz tutuň tel. 44-60-17, 44-60-11, 44-60-09

Kesgitleýiş - ý.

Formaty: XLS

Ölçegi: Kb

Ýüklemek

DELLALLARYŇ DYKGATYNA!!!

2016-njy ýylyň 1-nji awgustyndan başlap Türkmenistanyň Döwlet haryt çig-mal biržasy tarapyndan, Birža söwda ulgamynyň täzelenen programma üpjünçiligi(PÜ) ulanyşa girizildi. Dellallaryň söwda gatnaşmagyny ýeňilleşdirmek we ykjamlaşdyrmak üçin bu programma üpjünçiligini söwda zalynyň Simsiz(Wifi) ýa-da simli toruna birikdirip siziň şahsy noutbuklaryňyza we planşetleriňize(Diňe Windows) goýduryp bolar.

Söwda zalynda programma üpjünçiligini işe girizmek üçin siziň kompýuteriňiz aşakdaky talaplara laýyk gelmeli:

Operasion ulgamy: Microsoft Windows 10
Simsiz aragatnaşyk: WiFi b/g/n
Simli tor: LAN Ethernet 100 Mbit we ýokary
Ekran: Maslahat berilýän diagonal 12,5” we ýokary
Işjeň ýat: Azyndan 1 Gb.
Goşmaça: Enjamda ornaşdyrylan Web Kamera.
Ornaşdyrylan PÜ: Windows XP, 7 üçin Microsoft .NetFramework 4
Windows 8, 8.1, 10 üçin Microsoft .NetFramework 3.5 Muny we söwda programma üpjünçiligini 2-nji gatda söwda zalynda ýa-da 5-nji gatda Täze tehnologiýalar bölüminde goýduryp bolar(15.00-a çenli)

Birža söwdasynyň programma üpjünçiligi boýunça ýüze çykýan soraglar üçin “Täze tehnologiýalar” bölümine ýüz tutuň tel. 44-60-17, 44-60-11, 44-60-09Bellige alnan harytlaryň tehniki häsiýetnamalary

Formaty: ZIP

Ölçegi: 11.20 Mb


Türkmenistanyň Döwlet haryt - çig mal biržasynda bellige alnan harytlaryň bahalary

Formaty: PDF

Ýüklemek:

2019-njy ýylyň Oktýabr aýlary.

Tablisada görkezilen bahalar görnüşlere, ölçeglere, möçberlere laýyklykda hem-de iberiş şertlerine, töleg şertlerine, harydyň çykýan ýurduna we öndüriji zawodlara görä tapawutlanyp biler. Görkezilen bahalar baradaky maglumatlar tanyşmak maksady bilen berlen we TDHÇMB-nyň tassyknama haty bolmadyk ýagdaýynda hukuk güýjüne eýe däldir.