Şenbe, noýabr 16, 2019

Umumy düzgünler

1.Birža söwdasynyň şu Kadalary (mundan beýläk – Kadalar) Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda (mundan beýläk – Birža) söwdalaryny geçirmegiň tertibini kesgitleýän esasy resminamadyr.

2. Kadalar “Haryt-çig mal biržalar hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunyna we Biržanyň Tertipnamasyna laýyklykda Biržanyň başlygy tarapyndan tassyklanylýar.

Dowamy...

Söwdalara taýýarlyk görmek

19. Satuwa çykarmaga ýüztutmalary resmileşdirmek üçin zerur bolan resminamalar:

- Birža tarapyndan kesgitlenilen görnüşde doldurylan, harydy satuwa çykarmak üçin ýüztutma (1 goşundy). Söwda gatnaşyjysy dellallyk ýeri bolan mahaly öz adyndan, dellallyk ýeri bolmadyk halatynda, müşderi bilen bir gezeklik dellalçylyk hyzmatlaryny etmek barada baglaşylan şertnama ( 2 goşundy) esasynda Biržanyň dellalynyň adyndan ýüztutmany berýär

Dowamy...

Birža söwdalary we oňa gatnaşyjylar

5. Birža söwdalary jemagat öňündäki açyk birža we auksion söwdalary görnüşinde, öňünden kesgitlenilen ýerde hem-de belli bir wagtda geçirilýär.

6. Biržada söwdalaryň geçiriljek wagty we ýeri başlyk tarapyndan kesgitlenilýär, ol Birža gatnaşyjylary habardar etmek bilen, has netijeli söwda grafigini gazanmak üçin söwdalaryň geçirilmeli senesini we wagtyny üýtgedip bilýär.

Dowamy...

Söwdalary geçirmek

31. Biržanyň söwda zalyna söwda gatnaşyjylary goýbermek söwdanyň başlanmagynyň 15 minut öňünden başlanýar. Söwdalaryň gatnaşyjylary söwdanyň ähli dowamynda söwda zalyndan çykmaly däldirler. Söwdalarda Satyjy-dellalyň bolmadyk halatynda onuň ýüztutmasy söwdadan aýrylýar, dellala bolsa Biržanyň Araçy topary tarapyndan kesgitlenilýän temmi çäreleri ulanylyp bilner.

Dowamy...

Birža harydy

10. Birža harydy diýip şu Kadalarda göz öňünde tutulan tertipde Birža söwdalaryna çykarylmaga we ýerlenilmäge rugsat berlen maddy gymmatlyga düşünilýär.

Dowamy...

Birža arbitražy

50. Birža geleşikleri we birža söwdasy bilen baglanyşykly beýleki meseleler boýunça ýüze çykýan jedeller Biržanyň Araçy topary tarapyndan çözülýär.

51. Şular Araçy toparynyň ygtyýarlyklaryna girýärler:

- Biržanyň talaby boýunça Türkmenistanyň DHÇMB-da hasaba alnan geleşikleriň hereketini ýatyrmak

Dowamy...

Birža geleşikleri

14. Birža geleşikleri Biržada söwdalaryň barşynda şu Kadalarda göz öňünde tutulan tertipde dellallaryň arasynda baglaşylýar. Şu Kadalaryň bozulmagy bilen baglaşylan geleşikler üçin Birža jogapkärçilik çekmeýär we nägilelikleri kabul etmeýär.

Dowamy...

Türkmenistanyň DHÇMB-da dellalçylyk ýerlerini resmileşdirmek tertibi

1. Siziň kompaniýaňyzyň adyndan TDHÇMB-nyň başlygynyň adyna ýazylan ýuztutma hatyňy tabşyrmaly (Nusgasy).

2. Dellalçylyk ýerleri 1 (bir) ýyl möhleti bilen resmileşdirilýar. Dellalçylyk ýeriniň bahasy rezidentler üçin 10 000 (on müň) manat, rezident däller üçin 5000 (baş müň) amerikan dollary we nebitgaz pudagynyň harytlyk önümlerini satyn alyjy rezident däller üçin 10 000 (on müň) amerikan dollary.

Dowamy...